Rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa

Gašenje proizvodnje, razgradnja objekata i ekološka sanacija za posljedicu su imali nastanak značajnih dugova koji opterećuju poslovanje tvrtke TEF d.d. Kako su hipoteke upisane na zemljište u vlasništvu TEF-a, a kojima dio vjerovnika osigurava svoja potraživanja, faktor koji otežava pronalazak investitora i pokretanje buduće investicije, rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa je, završetkom procesa ekološke sanacije, postalo prioritetna aktivnost TEF-a.

Rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa

Gašenje proizvodnje, razgradnja objekata i ekološka sanacija za posljedicu su imali nastanak značajnih dugova koji opterećuju poslovanje tvrtke TEF d.d. Dio tih dugovanja prenesen je iz vremena proizvodnje, a dio je nastao kroz proces razgradnje i ekološke sanacije.

Ključna godina u pogledu budućih aktivnosti, postaje 1998. godina, kada Vlada Republike Hrvatske donosi niz mjera za zatvaranje poduzeća, a potrebno je istaknuti sljedeće:

  • utvrđeno je stanje vjerovničko-dužničkih odnosa koji opterećuju TEF d.d.;
  • upisano je stopostotno vlasništvo na Grad Šibenik;
  • pokrenut je proces razgradnje proizvodnih pogona poduzeća.

Kako su hipoteke upisane na zemljište u vlasništvu TEF-a, a kojima dio vjerovnika osigurava svoja potraživanja, faktor koji otežava pronalazak investitora i pokretanje buduće investicije, rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa je, završetkom procesa ekološke sanacije, postalo prioritetna aktivnost TEF-a. Donošenjem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u rujnu 2012. godine stvoren je zakonodavni okvir da se ovi složeni dužničko-vjerovnički odnosi pokušaju riješiti bez pokretanja stečaja i parcijalne rasprodaje zemljišta.

Nakon sređivanja računovodstvene dokumentacije, Uprava TEF d.d. 24. siječnja 2013. godine podnosi FINA-i Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.

Nagodbeno vijeće HR05 pod presjedanjem Marije Rabat  11. ožujka 2013. godine donosi  Zaključak (klasa: UP - I/110/07/13-01/3022, ur.br: 04-06-13-3022-5) kojim se poziva se dužnik TEF d.d. da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka dostavi Nagodbenom vijeću nedostajuću dokumentaciju.

Temeljem zaprimljenog Zaključka Uprava TEF d.d. dana 19. ožujka 2013. godine Nagodbenom vijeću HR05 dostavlja traženu dokumentaciju:

Dana 22. srpnja 2013. godine doneseno je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe (klasa: UP-I/110/07/13-01/3022, ur.br: 04-06-13-3022-14) za poduzeće TEF d.d. Istovremeno su objavljeni i Zaključak o imenovanju povjerenika predstečajne nagodbe (klasa: UP-I/110/07/13-01/3022, ur.br: 04-06-13-3022-15) kojim se za povjerenika imenuje Radojka Danek, Rješenje o troškovima D-3 (klasa: UP-I/110/07/13-01/3022, ur. br: 04-06-13-3022-17), te Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe (klasa: UP-I/110/07/13-01/3022, ur.br: 04-06-13-3022-18).

Nakon sastanaka s Ministrom financija održanog 20. kolovoza 2013. godine i Ministrom gospodarstva održanog 21. kolovoza 2013. godine, gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić je na Skupštini TEF d.d. održanoj 23. kolovoza 2013. godine donio Odluku 20130823-01 kojom se od Uprave TEF d.d. traži da pokrene obustavu započetog postupka predstečajne nagodbe kako bi Gradska uprava Grada Šibenika dužničko-vjerovničke odnose koji opterećuju Društvo pokušala riješiti u izravnim pregovorima s najvećim vjerovnicima.

Slijedom te odluke, Uprava TEF d.d. je istog dana poslala Dopis nagodbenom vijeću HR05 kojim odustaje od postupka predstečajne nagodbe nad poduzećem Tvornica elektroda i ferolegura d.d. otvorenim rješenjem Klasa:UP-I/110/07/13-01/3022, Ur.br: 04-06-13.3022-14 od 22 srpnja 2013 godine.